ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย

ได้รับการรับรองจากราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแฟซิฟิก (UNESCAP)

Unescap logos

การลงทุนของไทยในศรีลังกา

  • มีสนธิสัญญาการลงทุนทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
  • ศรีลังกาลงนามในข้อตกลงการหลีกเลี่ยงภาษีซ้อนกับไทยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2531 และมีผลบังคับใช้ในศรีลังกาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2534
  • ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 20 ในแง่ของแหล่งที่มาของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ไปยังศรีลังกา 2019

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจากประเทศไทย

หน่วยล้านเหรียญสหรัฐ

ปี การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
2005
2006
2007
2008 12.17
2009 1.66
2010
2011 0.21
2012 0.04
2013 16.01
2014 3.34
2015
2016 9.76
2017 21.59
2018 15.58
2019 2.75
2020 1.20
2021 4.25
2022 0.74
2005 – 2022 89.24

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน