ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย

ความช่วยเหลือที่มอบให้กับศรีลังกาโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย

  1. จำนวนโอกาสการฝึกอบรมต่างประเทศที่ได้รับจากประเทศไทยระหว่างปี 2558 – 2562

ผู้บริจาค

2015 2016 2017 2018 2019
ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว
รัฐบาลไทย 19 2 16 7 25 2 21 0 17 2

*ไม่มีผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกระยะสั้นในปี 2563 2564 และ 2565 ไม่มีผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับการฝึกอบรมระยะยาวในปี 2563 และ 2564 มีผู้ได้รับการคัดเลือก 8 คนในปี 2565

2. จำนวนโอกาสการฝึกอบรมต่างประเทศที่ได้รับจากประเทศไทยในปี 2566

ผู้บริจาค จำนวน โครงการ จำนวนใบสมัครที่ได้รับ จำนวน ผู้ได้รับคัดเลือก
รัฐบาลไทย ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว
11 19 24 0 24 0

การกระจายการฝึกอบรมสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย ระยะสั้น จนถึงปี 2566

TICA training

ในปี 2023 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศไทยเสนอทุนให้รัฐบาลศรีลังกา ในหัวข้อเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาธารณสุข ความมั่นคงทางเกษตรกรรมและอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประเด็นสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจชีวภาพ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TICA

ทุนการศึกษาที่เสนอโดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศไทย (TICA) – คลิกที่นี่