ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 “United Against COVID-19” – 04 May 2020
“United Against COVID-19” - 04 May 2020
Embassy Press Releases / Special Notices
“United Against COVID-19” – 04 May 2020
Statement by H.E. Gotabaya Rajapaksa, President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka at the Online Summit of the Non-Aligned Movement under the theme “United Against COVID-19” – 04 May 2020