ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Updated information on inoculation for expats

Updated information on inoculation for expats

Updated information on inoculation for expats
by Spokesman , Ministry of Foreign Affairs, Thailand
……………………………………………………………………………………………..

Dear Foreign Community in Thailand,

In cooperation with MOPH, Department of Disease Control, and agencies concerned, MFA wishes to inform that we will provide vaccination for non-Thai residents as follows:

We will provide walk-in registration for Covid-19 vaccination for foreigners aged 75 and over (born in 1946 or before and never received first dose Covid-19 vaccine).

– Starting 19 July 2021, all foreigners residing in Thailand aged 75 and over can register by walk-in process at the Central vaccination center – Bangsue Grand Station between 9:00 – 16:00 hrs.

– Please bring your passport, proof of residence, eg. visa, permanent residence card, work permit

– Walk-in registration is available at Gates 2, 3 and 4. Note that the Bangsue Grand Station is also used to vaccinate the Thai public.

– Please strictly observe COVID-19 preventive measures during your travel and at vaccination sites.

Please note that the walk-in registration is open daily but there is a limited slot for each day.

Please plan you visit accordingly.