ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า
embassy sri lanka
Unescap logos
embassy sri lanka

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Unescap logos

วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์กัมพูชา

วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์กัมพูชา หรือวีซ่าที่ได้รับการแนะนำโดยกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ เมื่อเดือนเมษายน 2549 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกัมพูชา เว็บไซต์ www.evisa.gov.kh สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อทำการนัดหมายทำวีซ่าออนไลน์ของกัมพูชา

ขั้นตอนการสมัครวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa)

  • กดที่เมนู “สมัคร”
  • ตรวจสอบความปลอดภัย: ใส่รหัสที่ถูกต้องซึ่งแสดงอยู่ในกล่องข้อความ
  • การสมัคร: กรอกข้อมูลส่วนตัว รายละเอียดหนังสือเดินทาง และรายละเอียดการเดินทาง
  • ตรวจสอบ: โปรดตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดของคุณก่อนที่จะดำเนินการชำระเงิน
  • การชำระเงิน: เลือกวิธีการชำระเงินที่คุฦณต้องการ
  • เสร็จสิ้น

ข้อกำหนดการเข้าประเทศและข้อกำหนดใหม่ในการกักกันโรคโควิด19 สำหรับผู้เดินทางเข้ากัมพูชาทุกคน

https://www.mfaic.gov.kh/covid-19

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย พร้อมการรับรองแก่บังกลาเทศ ศรีลังกา ปากีสถาน อิหร่าน และเนปาล

สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา

A-1/309, Safdarjung Enclave, นิวเดลี 110029

โทร : +91 11 41717136 / 11 41717143

อีเมล์: camemb.ind@mfaic.gov.kh