ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 19 April 2020 — An update from the Thai government regarding Thailand’s COVID-19 situation
19 April 2020 — An update from the Thai government regarding Thailand’s COVID-19 situation
📣📣19 April 2020 — An update from the Thai government regarding Thailand’s COVID-19 situation, reporting from the Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA) at Government House

📌📌HIGHLIGHTS:

– New cases = 32, deaths = 0, total cases = 2,765, total deaths = 47, and total cured = 1,928

– Last night, on 18 April, the Prime Minister visited some local checkpoints around Bangkok to observe operations and give moral support to officers.

– Thailand’s first “hospitel” is at Thammasat University, Rangsit campus. It provides over 300 beds, which will help reduce the congestion of COVID-19 patients in the hospitals.

– Thailand has opened its land borders and is allowing Thai nationals to return home. More than 3,500 Thais have already registered with the Ministry of Foreign Affairs.

Speaker: Mr. Natapanu Nopakun
Deputy Director-General of the Department of Information and Deputy Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs