ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 20 April 2020 — An update from the Thai government regarding Thailand’s COVID-19 situation

20 April 2020 — An update from the Thai government regarding Thailand’s COVID-19 situation

📣📣 20 April 2020 — An update from the Thai government regarding Thailand’s COVID-19 situation, reporting from the Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA) at Government House

📌📌HIGHLIGHTS:

– Thailand has the lowest number of new cases in this month.
– New cases = 27, deaths = 0, total cases = 2,792,
total deaths = 47, and total cured = 1,999
– The “New normal,” such as wearing masks, washing hands often, and keeping physical distance, will protect our health and save lives.
– The nighttime curfew will continue, so the public is expected to comply with it and commit no illegal acts during curfew, such as racing on the roads or gambling.

Speaker: Mr. Natapanu Nopakun
Deputy Director-General of the Department of Information and Deputy Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs