ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 25th Anniversary of the Establishment of BIMSTEC

H.E. C.A. Chaminda I. Colonne, the Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP participatated in the Exhibition of the 25th Anniversary of the Establishment of BIMSTEC on Monday, 13th June 2022

H.E. C.A. Chaminda I. Colonne, the Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP participatated in the Exhibition of the 25th Anniversary of the Establishment of BIMSTEC on Monday, 13th June 2022.