ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 A Discussion with Chief Presidential Advisor Lalith Weerathunga on Corona Suppression and Economic Revival.
A Discussion with Chief Presidential Advisor Lalith Weerathunga on Corona Suppression and Economic Revival.
A discussion with the president of the president of the president of the president of India.

Discussion with President’s chief advisor lalit veerathunga with president lalit veerathunga and rebuilding the country’s economy.

ජනාධිපති ප්‍රධාන උපදේශක ලලිත් වීරතුංග මහතා සමඟ කොරෝනා මර්දනය සහ ආර්ථික පුනර්ජීවනය පිළිබඳ සිදුකළ සාකච්ඡාව.

ஜனாதிபதியின் பிரதான ஆலோசகர் லலித் வீரதுங்க அவர்களுடன் கொரோனா வைரஸ் ஒழிப்பு மற்றும் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மீள கட்டியெழுப்புதல் சம்பந்தமான கலந்துரையாடல்.