ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 ADVISORY ON FRAUDULENT JOB OFFERS IN THAILAND

ADVISORY ON FRAUDULENT JOB OFFERS IN THAILAND

ADVISORY ON FRAUDULENT JOB OFFERS IN THAILAND

The Mission has noticed recently that Sri Lankan nationals are being lured for employment in Thailand particularly for the positions in the Information Technology (IT) sector by dubious IT firms involved in call-centre scams and crypto currency fraud. Victims are illegally taken across the border from Thailand mostly into Myanmar and held captive to work under harsh restrictive conditions. Some of the victims have also been apprehended by authorities for illegal entry.

All these victimized Sri Lankans have arrived to Thailand on tourist visa, promising converting the same to work visa after arrival which has not been succeeded. Sri Lankan nationals are therefore advised not to get enticed and entrapped in such fraudulent job offers and are requested to exercise extreme caution and verify the background of recruiting agents as well as any company before taking up any job offer.

It is advised to obtain Thai visa details from the Thai Immigration Bureau Website. www.immigration.go.th

 

20th April 2023
Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka
Bangkok