ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 All types of visa issuance have been temporarily suspended.
All types of visa issuance have been temporarily suspended.
Embassy Press Releases / Special Notices
All types of visa issuance have been temporarily suspended.

All types of visa issuance to enter Sri Lanka and All types of Electronic Travel Authorizations (ETA)/ Entry Visas, Landing Endorsements, Multiple Entry Visas and Residence Visas already granted to all countries/ nationalities have been temporarily suspended.

http://immigration.gov.lk/web/index.php…