ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP discussed employment opportunities available for Sri Lankans in Thailand

Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP discussed employment opportunities available for Sri Lankans in Thailand

Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP discussed employment opportunities available for Sri Lankans in Thailand
Recently, the Ambassador of Sri Lanka to Thailand and Permanent Representative to UNESCAP, C. A. Chaminda I. Colonne paid a courtesy call on the newly appointed Permanent Secretary of the Ministry of Labour of Thailand, Pairoj Chotikasathien at the Ministry of Labour of Thailand on 15.02.2024.

This was a follow up meeting on the discussions with the former Permanent Secretary of the Ministry of Labour of Thailand, Boonchob Suthamanuswong.

Both discussed on the early finalization of the bilateral ‘Agreement on the employment of Sri Lankan manpower in Thailand’, and securing more employment opportunities for Sri Lankans in the Kingdom of Thailand including public sector officials registered with the Bureau of Foreign Employment of Sri Lanka who are eager to explore overseas employment opportunities, subject to five years leave from their current positions.

Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka
Bangkok
28.02.2024