ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Procurement & Tender Notice 5 AUGMENTATION OF JAFFNA INTERNATIONAL AIRPORT, SRI LANKA – Proposal No: 002/T/2024

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND AVIATION

EXPRESSION OF INTEREST

AUGMENTATION OF JAFFNA INTERNATIONAL AIRPORT, SRI LANKA

AIRPORT & AVIATION SERVICES (SRI LANKA) (PRIVATE) LTD

AIRPORT & AVIATION SERVICES (SRI LANKA) (PRIVATE) LTD

PROPOSAL NO : 002/T/2024

CLOSED DATE: 03rd April 2024

Document Notice