ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Procurement & Tender Notice 5 Procurement of Container Handling Equipment for East Container Terminal (ECT) of Sri Lanka Ports Authority (SLPA) 15 Nos. Straddle Carriers

GOVERNMENT OF THE DEMOCROTIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRILANKA

INTERNATIONAL COMPETITIVE BIDDING

EAST CONTAINER TERMINAL DEVELOPMENT PROJECT

Procurement of Container Handling Equipment for East Container Terminal (ECT) of Sri Lanka Ports Authority (SLPA) 15 Nos. Straddle Carriers

Ceylon Shipping Corporation Ltd.

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND AVIATION

TENDER NO: CES/FP/04/PT/6461/IV(MP)(MP)

CLOSING DATE: 19th April 2024

Bid Notice