ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Businesses and activities allowed to reopen with strict control from 3 May 2020
Businesses and activities allowed to reopen with strict control from 3 May 2020
Embassy Press Releases / Special Notices
Businesses and activities allowed to reopen with strict control from 3 May 2020

The Tourism Authority of Thailand (TAT) has provided a summary of businesses and activities that are allowed to reopen from 3 May 2020, under the directives of the one-month extended Emergency Decree.

The Bangkok Governor and provincial governors may consider easing measures for the reopening of businesses and activities under two categories — economics and daily life, and health and wellness activities.

Read more:
https://www.tatnews.org/…/tat-update-businesses-and…/