ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Cabinet approves one-month Emergency Decree extension, ease of restrictions
Cabinet approves one-month Emergency Decree extension, ease of restrictions
Embassy Press Releases / Special Notices
Cabinet approves one-month Emergency Decree extension, ease of restrictions

The Cabinet, during its meeting on 28 April 2020, approved the extension of the period of emergency situation declaration in all areas of the Kingdom for one more month, from 1 to 31 May 2020.

In the next step, some restrictions will be gradually relaxed in four stages every 14 days. Emphasis is placed on activities necessary for the daily life of the people, in accordance with the guidelines set by the Ministry of Public Health.

Read more: https://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=9422…