ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Central Bank of Sri Lanka released its annual report for the year 2019
Central Bank of Sri Lanka released its annual report for the year 2019
Embassy Press Releases / Special Notices
Central Bank of Sri Lanka released its annual report for the year 2019

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව 2019 වසර සඳහා වන සිය වාර්ෂික වාර්තාව නිකුත් කරයි

1949 අංක 58 දරන මුදල් න‍ීති පනතේ 35 වන වගන්තියට අනුව‍, ‍ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් ම‍ණ්ඩලයේ 70 වැනි වාර්ෂික වාර්තාව මහ බැංකු අ‍ධිපති දේශමාන්‍ය මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඩී. ලක්‍‍ෂ්මන් මහතා විසින් ගරු අග්‍රමාත්‍ය සහ මුදල්‍, ආර්ථික හා ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මැතිතුමා වෙත පි‍ළිගන්වන ලදී.

https://www.cbsl.gov.lk/…/%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7…

Central Bank of Sri Lanka released its annual report for the year 2019

The 70th annual report of the central bank of the central bank of Sri Lanka, the 70th annual report of the central bank of Sri Lanka, according to the 35th of the finance act no. 58, according to the 35th of the finance act no. 1949, the 70th annual D. The Minister of Prime Minister and minister of finance, minister of money, economic and policy development was made by the minister of money, economic and policy development.

https://www.cbsl.gov.lk/…/%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB…

2019ஆம் ஆண்டிற்கான ஆண்டறிக்கையை இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ளது

1949ஆம் ஆண்டின் 58ஆம் இலக்க நாணய விதிச் சட்டத்தின் 35ஆம் பிரிவின்படி இலங்கை மத்திய வங்கி நாணயச்சபையின் எழுபதாவது ஆண்டறிக்கை இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் தேசமானிய பேராசிரியர் டபிள்யு. டி. லக்ஷ்மன் அவர்களால் இலங்கையின் பிரதம அமைச்சரும் நிதி, பொருளாதாரம் மற்றும் கொள்கை அபிவிருத்தி அமைச்சருமான மாண்புமிகு மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டது.

https://www.cbsl.gov.lk/…/%E0%AE%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D…