ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 ChoteTrachu discussed on ways to enhance the tourism sector between the two countries

ChoteTrachu discussed on ways to enhance the tourism sector between the two countries

ChoteTrachu discussed on ways to enhance the tourism sector between the two countries

Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to the UNESCAP, C. A. Chaminda I. Colonne and Chairman of Tourism Authority of Thailand, ChoteTrachu discussed on ways to enhance the tourism sector between the two countries on 12th October 2023 at the Tourism Authority of Thailand.