ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

เลือกหน้า

รายละเอียดทุนการศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับทุนการศึกษาด้านล่าง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
นักศึกษาต่างชาติ

กดที่นี่

ประกาศมอบทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ สำหรับนักศึกษาต่างชาติประจำปีการศึกษา 2567

กดที่นี่

Chula Engineering International Admission 2024 Non Thai

เลขอ้างอิง 64.17.3625 บันทึกการประชาสัมพันธ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567 และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติ

กดที่นี่