ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 COVID – 19 Fund increases further
Embassy Press Releases / Special Notices
COVID – 19 Fund increases further

A COVID-19 Healthcare and Social Security Fund of Sri Lanka

A COVID-19 Healthcare and Social Security Fund was established by H.E. the President Gotabaya Rajapaksa on 23 March 2020 and with direct deposits and donations from organizations and individual donors, the Fund’s balance as of date has surpassed Rs. 242 million. Please see the press release a https://www.mfa.gov.lk/covid-19-fund-increases-further/