ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Day | Dawasa | 24/04/2020
Day | Dawasa | 24/04/2020
Embassy Press Releases / Special Notices
Day | Dawasa | 24/04/2020
Repatriation of OSLs constrained by limited availability of quarantine facilities -Sri Lanka engaged with Kuwait to secure an extension of amnesty deadline

Full Media Release at: https://www.mfa.gov.lk/kuwait-amne/

SRI LANKA: TV Interview with Ravinatha Aryasinha, Secretary, Foreign Relations on the measures taken by the Government of Sri Lanka to assist the Sri Lankan nationals living abroad, to mitigate multitude of problems faced by Overseas Sri Lankans, and in parallel to seek the possibility of re-positioning Sri Lanka’s exports in the context of COVID-19 crisis.(දවස | Dawasa | 24/04/2020)

Full interview on Sirasa TV “Dawasa” at: https://youtube.com/watch?v=Yb5q14SYXpM