ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Did you know that more than 80% of plastic waste in the ocean originates in Asia?
Did you know that more than 80% of plastic waste in the ocean originates in Asia?
Embassy Press Releases / Special Notices
Did you know that more than 80% of plastic waste in the ocean originates in Asia?

Isn’t now the time to act?

The Asian Institue of Technology (AIT) with the support from the Government of Japan aims to tackle this problem by empowering young practitioners, social entrepreneurs, and people via our 1-Year Master’s in Marine Plastics Abatement (MPA) program offered this August 2020.

🏆 𝗙𝘂𝗹𝗹 𝘀𝗰𝗵𝗼𝗹𝗮𝗿𝘀𝗵𝗶𝗽𝘀 𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹𝘀𝗼 𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹𝗮𝗯𝗹𝗲.
⌛ 𝗗𝗲𝗮𝗱𝗹𝗶𝗻𝗲: 𝟯𝟬 𝗝𝘂𝗻𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟬
🔗 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐘 𝐍𝐎𝐖! 𝐋𝐢𝐧𝐤: https://eecc.ait.ac.th/marine-plastic-abatement/