ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Discussed on strengthening relations between two countries

Ambassador of Sri Lanka to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to the UNESCAP, C.A. Chaminda I. Colonne called on President of the National Assembly and Speaker of the House of Representatives of the Kingdom of Thailand, Chuan Leekpal, at the Parliament House “Sappaya-Sapasathan” in Bangkok on 11 March 2022 and discussed on strengthening relations between two countries.

Ambassador of Sri Lanka to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to the UNESCAP, C.A. Chaminda I. Colonne called on President of the National Assembly and Speaker of the House of Representatives of the Kingdom of Thailand, Chuan Leekpal,  at the Parliament House "Sappaya-Sapasathan" in Bangkok on 11 March 2022 and discussed on strengthening relations between two countries.