ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 During the risk, did you safe the distance between us safe, we are always close to you.
During the risk, did you safe the distance between us safe, we are always close to you.
Embassy Press Releases / Special Notices
During the risk, did you safe the distance between us safe, we are always close to you.
Contact us for more information on safe immigration: +9477 44 100 86. We are near you when we maintain the gap between us for security during threat. To get information about safe immigration call us: +9477 44 100 86

කොරෝනා අවදානම අතරතුර, සුරක්ෂිතව අප අතර දුරස්භාවය රැකගත්තද, සැමදා අප ඔබට සමීපයි.

සුරක්ෂිත සංක්රමණය පිලිබඳ වැඩිදුර විස්තර සඳහා අපව අමතන්න: 077 44 100 86.

கொரோனா அச்சுறுத்தலின் போது பாதுகாப்பிற்காக நம்மிடையே இடைவெளியை பேணிய போதும் நாம் உங்களுக்கு அருகில் இருக்கிறோம்.

பாதுகாப்பான புலம்பெயர்வு பற்றிய தகவல்களை பெற எம்மை அழையுங்கள்: 077 44 100 86