ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Exchanged views on areas of mutually interested.

Exchanged views on areas of mutually interested.

Exchanged views on areas of mutually interested.
Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to the UNESCAP H.E C.A. Chaminda I. Colonne recently called on H.E. Chulamanee Chartsuwan, former Ambassador of Thailand to Sri Lanka and Director General, Department of European Affairs of the Ministry of Foreign Affairs of Thailand and exchanged views on areas of mutually interested.