ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Extension of a temporary ban on all international flights to Thailand until 31 May 2020
Extension of a temporary ban on all international flights to Thailand until 31 May 2020
Embassy Press Releases / Special Notices
Extension of a temporary ban on all international flights to Thailand until 31 May 2020

The Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) has issued its fourth notification extending a ban on international passenger flights to Thailand for another month. CAAT explains the need to continue measures against the coronavirus disease 2019 (COVID-19) in order to effectively prevent and control the spread of the virus.

According to this notification issued on 27 April 2020, the ban will be extended from 1 May 2020, at 00.01 hr to 31 May 2020, at 23.59 hr. All flight permits granted for that period will be canceled.

Read more: https://thailand.prd.go.th/ewt_news.php?nid=9415…