ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Extention of Visa – Public Notice – III
Embassy Press Releases / Special Notices
Extention of Visa – Public Notice – III

– Public Service Announcement –

In par with public health safety, all visa holders awaiting to extend existing visas are kindly requested to stay until the Online Application Submission System is in place.

Those who possess due Appointment Notice are only be permitted to enter Visa Division of the Department when the Department opens for public after scheduled curfew lift.

http://www.immigration.gov.lk/web/index.php…