ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 ‘festival of sacred tooth relic’

‘festival of sacred tooth relic’

The Embassy of Sri Lanka in Thailand in collaboration with Sri Dalada Maligawa, Sri Lanka Tourism & Mahachulalongkorn Rajavidyalaya University in Thailand

presents the very first
LIVE telecast on MCU TV channel in Thai Language
Sri Lanka’s most historic & colourful cultural event
Esala Perahera Randoli or ‘festival of sacred tooth relic’

from Kandy, Sri Lanka
20:15 hrs – 23:15 hrs (Bangkok time)
on Sunday , 22nd August 2021

Mahachulalongkorn Rajavidyalaya University Television MCU TV Channel at
01. https://tv.mcu.ac.th/
02. https://www.youtube.com/watch?v=xqUDO_dhNzA
03.https://www.facebook.com/100846842074643/videos/1119729195224727/

mcu tv live

Links to the live webcast:

Web: https://kandyesalaperahera.com/live/?playlist=220225f…
Youtube: https://www.youtube.com/c/srilankatravelvideo
Facebook: https://www.facebook.com/tourismsrilanka.gov.lk

Thai Language: https://www.youtube.com/watch?v=1nq9Kkvzw0I
Promotional Video: https://bit.ly/2XDUtH0

สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทยร่วมกับวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว ณ เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา, การท่องเที่ยวแห่งศรีลังกาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ขอเสนอรายการถ่ายทอดสดทางสถานีเอ็มซียู ในภาคภาษาไทย
เทศกาลทางประวํติศาสตร์อันเก่าแก่และมีสีสันอย่างยิ่ง
เอสละ เประเฮระ รันโดลิ หรือ “เทศกาลแห่งพระธาตุเขี้ยวแก้ว”
จากนครแคนดี้ ประเทศศรีลังกา
ตั้งแต่เวลา 20.15 น. ถึง 23.15 น. (เวลาในประเทศไทย)
วันอาทิตย์ 22 สิงหาคม 2564

ช่องรายการโทรทัศน์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
MCU TV Channel at https://tv.mcu.ac.th /

https://www.btripnews.net/