ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 For any passenger transiting via BIA should strictly be not more than 12 hours.
For any passenger transiting via BIA should strictly be not more than 12 hours.
Embassy Press Releases / Special Notices
For any passenger transiting via BIA should strictly be not more than 12 hours.

Mr. Upul Dharmadasa, Chairman of Civil Aviation Authority of Sri Lanka has issued a statement for all airlines as follows,

Airlines are hereby informed that the maximum permitted transit time at BIA for any passenger transiting via BIA should strictly be not more than 12 hours.The concerned passenger must strictly have a confirmed onward connection out of BIA to an onward destination.

The Government of Sri Lanka invites all airlines to service Sri Lanka Airports BIA,MRIA,JIA and RMA upon lifting of the restrictions.Therefore please communicate the same to your head offices.

All other previous instructions issued by the Civil Aviation Authority of Sri Lanka which are not amended by the above will continue to be applicable

https://www.caa.lk/index.php?option=com_content…