ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Handed over open copies of Letter of Credence to Director General of Protocol of the Ministry of Foreign Affairs, Amphay Kindavong, as the Sri Lanka Ambassador to the Lao People’s Democratic Republic

Handed over open copies of Letter of Credence to Director General of Protocol of the Ministry of Foreign Affairs, Amphay Kindavong, as the Sri Lanka Ambassador to the Lao People’s Democratic Republic

Ambassador has also paid courtesy calls on the Deputy Minister of Foreign Affairs Phoxay Khaykhamphithoune, and the Director General of Asia Pacific and Africa Department, Viroth Sundara, of the Ministry of Foreign Affairs.
On 07th November 2022, at the Ministry of Foreign Affairs of the Lao People’s Democratic Republic, Vientiane, Ambassador of Sri Lanka to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to UNESCAP, C.A. Chaminda I Colonne, handed over open copies of Letter of Credence to Director General of Protocol of the Ministry of Foreign Affairs, Amphay Kindavong, as the Sri Lanka Ambassador to the Lao People’s Democratic Republic.

Ambassador has also paid courtesy calls on the Deputy Minister of Foreign Affairs Phoxay Khaykhamphithoune, and the Director General of Asia Pacific and Africa Department, Viroth Sundara, of the Ministry of Foreign Affairs.