ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Birthday

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Birthday

Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn's Birthday.
The Embassy & Permanent Mission of Sri Lanka in Bangkok extends its warm best wishes to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn for good health, happiness and a long life on the joyous occasion of Her Royal Highness’s Birthday today.