ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Hon. Basil Rajapaksa took oaths as the Minister of Finance

Hon. Basil Rajapaksa took oaths as the Minister of Finance

Hon. Basil Rajapaksa took oaths as the Minister of Finance
before His Excellency the President Gotabaya Rajapaksa at the Presidential Secretariat today, 08 July 2021.

Hon. Prime Minister Mahinda Rajapaksa has also sworn in as the Minister of Economic Policies and Plan Implementation.