ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Hotline for Foreign National in Thailand
Hotline for Foreign National in Thailand
Embassy Press Releases / Special Notices
Hotline for Foreign National in Thailand
For foreigners in Thailand, the International Office of the Department of Disease Control is willing to answer your questions regarding the Covid19 measures in Thailand. OIC DDC Hotline (for foreigner only) : +66 9-6847-8209 from 08.00 A.M – 8.00 P.M. (GMT+07.00)