ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 I am honored as the Global Response to Infectious Diseases index has ranked Sri Lanka at ninth position
I am honored as the Global Response to Infectious Diseases index has ranked Sri Lanka at ninth position.
Embassy Press Releases / Special Notices
I am honored as the Global Response to Infectious Diseases index has ranked Sri Lanka at ninth position
Sri Lanka Ambassador to Thailand Chaminda Colonne and Spouse Stephen Senanayake was granted a farewell audience by H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama X) and  H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana

Sri Lanka Ambassador to Thailand Chaminda Colonne and Spouse Stephen Senanayake was granted a farewell audience by H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama X) and H.M. Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana

On 26th June 2024, Ambassador of Sri Lanka to the Kingdom of Thailand and Permanent Representative to the United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UNESCAP), C.A. Chaminda I. Colonne and Spouse Mr. Stephen Senanayake was granted an audience by His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua (Rama X) and Her Majesty Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana of the Kingdom of Thailand to bid farewell at the Amphorn Royal Palace.

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

Commemorating the 25th Anniversary of UN Proclamation of the International Day of Vesak, Sri Lanka gifts an Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to UNESCAP for displaying at the United Nations Conference Centre (UNCC) in Bangkok

At the United Nations Conference Centre (UNCC),Bangkok, on the Visakha Pooja Day, 22nd May 2022 (22May Vesak 2567 BE), commemorating the 25th Anniversary of United Nations Proclamation of the International Day of Vesak, Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to UNESCAP, C. A. Chaminda I. Colonne, handed over a magnificent traditional Art work of ‘Sri Dalada Perahera’ to the Under-Secretary-General of the United Nations & Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana to display at the UNCC in Bangkok.

බෝවන රෝග සඳහා වන ගෝලීය ප්‍රතිචාර දර්ශකයට අනුව COVID-19 ව්‍යසන කාලය තුල රටේ නායකත්වයේ කාර්යක්ෂමතාව හා ඵලදායීතාවය සහ COVID 19 සමඟ සටන් කිරීමට එහි සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ සූදානම පදනම්ව ශ්‍රී ලංකාව 9 වැනි ස්ථානයේ රඳවා ඇත. මෙය අප රටට ඉමහත් ගෞරවයක් ලෙස මම සලකමි. ඕස්ට්‍රේලියාවේ සහතිකලත් කළමනාකරණ ගණකාධිකාරීන්ගේ ආයතනය (ICMA) විසින් මෙම ශ්‍රේණිගත කිරීම සිදු කර ඇත.   தொற்று நோய்களை எதிர்த்து போராடும் உலகளாவிய சுட்டியில் இலங்கை ஒன்பதாவது இடத்திற்கு தரப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. இதனை நான் நம் நாட்டிற்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய கௌரவமாக கருதுகிறேன். இந்த சுட்டியானது நாட்டின் தலைமையின் செயற்திறன் மற்றும் ஆற்றலுடன் அந்நாட்டின் சுகாதாரத்துறையின் கொவிட் 19 ஐ எதிர்கொள்வதற்கான தயார் நிலையையும் மதிப்பிடுவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட சுட்டியாகும். இந்த தரவரிசையை அவுஸ்திரேலியாவை தளமாக கொண்டு இயங்கும் பட்டயக் கணக்காளர்கள் நிறுவனம் (ICMA) செய்துள்ளது.   I am honored as the Global Response to Infectious Diseases index has ranked Sri Lanka at ninth position, which is an index designed to rank the efficiency and effectiveness of the leadership of the country and the preparedness of its health system to combat COVID 19. This ranking has been done by Institute of Certified Management Accountants (Australia) (ICMA).