ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Procurement & Tender Notice 5 Invitation for Bids (IFB) – International Competitive Bidding for Partnering with CSC in Lightering of Coal in the Port of Puttalam – 2024/25 and 2025/26

Invitation for Bids (IFB)

International Competitive Bidding for Partnering with CSC in Lightering of Coal in the Port of Puttalam – 2024/25 and 2025/26

Ceylon Shipping Corporation Ltd.

Ceylon Shipping Corporation Ltd.

CLOSED DATE: 26th April 2024

Bid Notice
Closing Date Notice