ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Procurement & Tender Notice 5 Invitation for Offers for “Time Chartering” or “Commercial Management” of Vessels Owned by Ceylon Shipping Corporation Ltd. from 2024/2025 to 2026/27 (Mv. Ceylon Breeze & Mv. Ceylon Princess)

Invitation for Offers for “Time Chartering” or “Commercial Management” of Vessels Owned by Ceylon Shipping Corporation Ltd.
from 2024/2025 to 2026/27
(Mv. Ceylon Breeze & Mv. Ceylon Princess)

Ceylon Shipping Corporation Ltd.

Ceylon Shipping Corporation Ltd.

IFB No. : CSC/2024-25/T/TC/CB&CP & CSC/2024-25/T/CMCB&CP

CLOSING DATE: 29th April 2024

Bid Notice
Closing Date Notice