ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Procurement & Tender Notice 5 Invitation for Bids (IFB) – REPAIRS TO TANK NO. 34 AT KOLONNAWA INSTALLATION – CONTRACT NO: KPR/22/2024

Invitation for Bids (IFB)
DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA
MINISTRY OF POWER & ENERGY
CEYLON PETROLEUM STORAGE TERMINALS LIMITED
REPAIRS TO TANK NO. 34 AT KOLONNAWA INSTALLATION
INTERNATIONAL COMPETITIVE BIDDING

CEYLON PETROLEUM STORAGE TERMINALS LIMITED

CONTRACT NO: KPR/22/2024

CLOSING DATE: 29th April 2024

Bid Notice