ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Procurement & Tender Notice 5 INVITATION FOR SUBMISSION OF BIDS FOR PROVISIONING OF A REAL TIME AIRCRAFT DEFECT MONITORING AND ANALYSIS SOLUTION AT SRILANKAN AIRLINES FOR 1 YEAR – REFERENCE NO: CPIT/ICB 13/2023

INVITATION FOR SUBMISSION OF BIDS FOR PROVISIONING OF
A REAL TIME AIRCRAFT DEFECT MONITORING AND ANALYSIS
SOLUTION AT SRILANKAN AIRLINES FOR 1 YEAR

SriLankan Airlines Logo

REFERENCE NO: CPIT/ICB 13/2023

CLOSING DATE: 07th May 2024

Bid Notice