ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Inviting corporate / Private Jets to use Mattala Rajapaksa International Airport for Jet aircraft parking.
Embassy Press Releases / Special Notices
Inviting corporate / Private Jets to use Mattala Rajapaksa International Airport for Jet aircraft parking.

Dear All,

Please find below attached document inviting corporate / Private Jets to use Mattala Rajapaksa International Airport for Jet aircraft parking.

We, at Airport & Aviation Services (Sri Lanka) Ltd. would like to invite your prestigeous organization to make use of the facility at MRIA for Jet aircraft parking ppurpose due to many being grounded post Covid -19 crisis.

Attractive rates could be offered for long term aircraft parking and suggest you get in touch with us on the given contact details on brochure.

Stay safe and hope to see all the Corporate Jets in the skies where they belong.

Best,
Shehan Sumanasekara.
Director.
Airport & Aviation Services (Sri Lanka) Ltd.
Bandaranaike International Airport.
www.airport.lk
mobile – +94777448443