ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Joining the CS76 delegation of Sri Lanka called on the Member States to ‘think new’
Joining the CS76 delegation of Sri Lanka called on the Member States to ‘think new’
Embassy Press Releases / Special Notices
Joining the CS76 delegation of Sri Lanka called on the Member States to ‘think new’
to find ways to build better resilience in our societies, stronger policy responses, and novel approaches to bridge the disparities among countries. Sri Lanka was pleased to co-sponsor the resolution on ‘Regional cooperation to address the socio-economic effects of pandemics and crises in Asia and the Pacific’
COVID-19 is both a call and opportunity for stronger regional, cooperation. Regional, concerted efforts are needed ⬆️ social protection & ⬇️ inequality gaps to tackle the pandemic, strengthen resilience & Leave No One Behind