ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Kids, meet Ario – a kind, orange dragon with a horn like a unicorn.
Kids, meet Ario - a kind, orange dragon with a horn like a unicorn.
Embassy Press Releases / Special Notices
Kids, meet Ario – a kind, orange dragon with a horn like a unicorn.

who will introduce you to COVID-19 and help you understand how to protect yourself, your families and friends from the coronavirus.

A new story book “My Hero is You, How kids can fight COVID-19!” – aimed at children aged 6-11 years old, is released today to help children understand and come to terms with COVID-19.

The story book also explains to children how to manage difficult emotions when confronted with a new and rapidly changing reality.

This book has been produced by a collaboration of more than 50 organizations working in the humanitarian sector, incl. WHO, UNICEF, UNHCR, the UN Refugee Agency, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies and Save the Children US.

We are grateful to Howard Donald for giving the first public reading of this book “My Hero is You – how kids can fight COVID-19″ in support of the “Read The World” initiative by the International Publishers Association, UNICEF & WHO.

Watch the reading on our YouTube – link in comment below!