ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Launched a new website for Covid19 vaccine registration for foreign residents in Thailand

Launched a new website for Covid19 vaccine registration for foreign residents in Thailand

Consular Affairs Department of the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand has launched a new website on today 01st August 2021, for Covid19 vaccine registration for foreign residents in Thailand of all age groups and provinces.

https://expatvac.consular.go.th/

Foreign residents aged 60-74 who previously registered via MFA online google form will have their records transferred to this new website and directed to vaccination site soon.