ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Marking the International Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development – 2021
Marking the International Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development – 2021

The Message by United Nations Secretary General António Guterres, along with a video created by the Embassy and Permanent Mission of Sri Lanka in Bangkok titled “Sri Lanka proudly joins to celebrate ” The International Day of Living Together in Peace – 16th May’ and ‘The International Day for Cultural Diversity – 21st May’ ” was released by the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) Secretariat in Bangkok among the Advisory Committee of Permanent Representatives and other Representatives Designated by Members of the Commission (ACPR) which composes Member States and Associate Members.

Watch Video: https://youtu.be/eVrKYh9Cb1Y

Message of the UN Secretary General:

http://webtv.un.org/…/ant%C3%B3nio…/6255256239001/