ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 The 79th commission of UNESCAP

The 79th commission of UNESCAP

Minister of Environment Nazeer Ahamed led the Sri Lanka delegation to the 79th commission of UNESCAP held

Minister of Environment Nazeer Ahamed led the Sri Lanka delegation to the 79th commission of UNESCAP held at the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, (UNESCAP)in Bangkok and delivered the keynote speech at the side event ‘Connecting Local, National and Regional Strategies to Achieve Carbon Neutrality in Asia and the Pacific’ and made country statement at the Special Session on ‘Catalyzing Climate Finance and Investment’.

Ambassador of Sri Lanka and Permanent Representative to the UNESCAP, C.A. Chaminda I Colonne, was a Vice Chair of 79th Commission. Senior Advisor to the President on Climate Change, Ruwan Wijewardene, Director General of the Sustainable Development Council, Chamindry Saparamadu, Advisor to Hon. Minister of Environment Samantha Abeywickreme, First Secretary A.W.S. Samanmali, First Secretary (Commercial) Vireshika Bandara and Director (Environment Planning and Economics) of the Ministry of Environment K.N.N Vidyalankara were included in the delegation.

UNESCAP.ORG