ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 The Third Ministerial Conference on Regional Economic Cooperation and Integration in Asia and the Pacific – RECI2022

The Third Ministerial Conference on Regional Economic Cooperation and Integration in Asia and the Pacific – RECI2022 – is well under way in Bangkok and online

The Third Ministerial Conference on Regional Economic Cooperation and Integration in Asia and the Pacific - #RECI2022 - is well under way in Bangkok and online.

Her Excellency C.A. Chaminda I. Colonne, Ambassador and Permanent Representative to UNESCAP led the Sri Lanka delegation for the Third Ministerial Conference on Regional Economic Cooperation and Integration in Asia and the Pacific today. The Conference is focusing on how regional economic cooperation and integration through market integration in terms of trade and investment value chains and seamless connectivity in terms of transport, energy, and ICT, can enable resilience to future crises, in an inclusive and sustainable manner. This conference is held from 28th to 30th September 2022 at United Nation Conference Center of UNESCAP Bangkok, Thailand.

 

Delegates are discussing how to 💪strengthen regional integration, which is more important than ever to ensure that 🚒trade and 🏧investment continue to serve as effective means for achieving the SDGs.

More info: https://bit.ly/3f8sjg9