ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 NNT- National News Bureau of Thailand Newsline 01 June 2023

NNT- National News Bureau of Thailand Newsline 01 June 2023

NNT- National News Bureau of Thailand Newsline 01 June 2023

Newsline
1. Senator’s suggestion for national unity government prompts response from diverse parties
2. Anucha Nakasai Explores Premium Wagyu Cattle Breeding
3. MHDHS instructs to reform children welfare systems in response to child abuse cases in Saraburi province
4. Defense Ministry Announces Reduction in Military Personnel and Budget Savings
5. DLD promotes milk consumption on World Milk Day
6. MPC raises policy interest rate by another 0.25%
7. Banks start requiring facial scan for high-value transactions
8. Sri Lanka Embassy Holds Investment Promotion Event in Bangkok
9. Officials begin task to bring home Thai elephant from Sri Lanka
10. Macron urges ‘tangible’ NATO security guarantees for Kyiv
11. C.Africa president calls referendum on new constitution

https://fb.watch/kUo_Lzhen9/?mibextid=j8LeHn
From 14:48-16:21 min