ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Participation in global and regional SupplyChains has been a reliable economic growth strategy— until the pandemic hit

Participation in global and regional SupplyChains has been a reliable economic growth strategy— until the pandemic hit

Delivering country statement at the 78th Commission, the Head of Sri Lanka delegation, Ambassador & Permanent Representative to UNESCAP of
Sri Lanka C. A Chaminda I. Colonne emphasised to the Economic and Social Commission of the Asia Pacific Region the necessity to request their respective Government or a multilateral regional institution affiliated to ESCAP to put forward the current need of emergency financing of Sri Lanka as a priority item in the agenda.

 

Participation in global and regional #SupplyChains has been a reliable economic growth strategy—🚫 until the #pandemic hit.

Today’s #CS78 roundtable explored the challenges and opportunities for economies in #AsiaPacific to re-establish supply chains and connectivity.