ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page

Press Releases

Home 5 Press Releases 5 Prime Minister’s tour of Thailand

Prime Minister’s tour of Thailand

Royal court news | 2 Jun. 2023 | TOP NEWS

ථෙරවාද බෞද්ධ ලෝකයේ එකම රජතුමා තායිලන්තයේ මහා වජිරාලොංකෝන් රාජෝත්තමය ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා 2023.06.02 දින බැංකොක් නුවර මාළිගයේ දී හමුවූ අවස්ථාව.
https://www.pmoffice.gov.lk/news.php?para=RU5vekFVR2dpQTd2VGRiMkZUNE4wSVRFTjhtdFBzanp3ckF4YTlRcGhHSFF1RHhqU0xVcjdHQkprMHZnaGlBcQ==

https://www.youtube.com/live/_bL_K2v0b3o?feature=share
Starting from 15:24 minutes