ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Priority in repatriation to vulnerable sectors among overseas Sri Lankan migrant workers
Embassy Press Releases / Special Notices
Priority in repatriation to vulnerable sectors among overseas Sri Lankan migrant workers
Priority in repatriation to vulnerable sectors among overseas Sri Lankan migrant workers
විදේශ ලේකම් රවිනාථ ආර්යසිංහ මහතා ජාතික රූපවාහිනී සේවය සමඟ පැවති සම්මුඛ සාකච්ඡාව – එතෙර සිටින ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයන් නැවත සියරට පැමිණවීමේ දී, අවදානමට ලක්විය හැකි කොටස්වලට ප්‍රමුඛතාවය දීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගත් තීරණය පිළිබඳව විදේශ ලේකම් ආර්යසිංහ මහතා විස්තර කරයි Foreign Secretary Aryasinha elaborates on Cabinet decision to give priority in repatriation to vulnerable sectors among overseas Sri Lankan migrant workers https://drive.google.com/open… Full Media Release at: https://www.mfa.gov.lk/media-release-7-5-2020/