ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති සහ නිත්‍ය නියෝජිත කාර්යාලය, බැංකොක්, තායිලන්ත රාජධානිය

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் தூதரகம் மற்றும் நிரந்தர வதிவிடம், பாங்கொக், தாய்லாந்து இராச்சியம்

The Embassy and Permanent Mission of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Bangkok, Kingdom of Thailand

Accredited to the Kingdom of Cambodia, Lao People’s Democratic Republic and
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)

Select Page
Blog Post
Home 5 Press Releases 5 Repatriation BKK
Repatriation BKK
Embassy Press Releases / Special Notices
Repatriation BKK

‘A group of 69 Sri Lankans including students, short term visitors who have been stranded nearly two months in various parts of Thailand and several others on humanitarian grounds were repatriated to Sri Lanka in a special Maldivian Airlines charter flight organized by the Embassy of Sri Lanka in Bangkok on 17 May 2020. Sincere appreciation to Ministry of Foreign Relations, Sri Lanka, Presidential Secretariat, Sri Lanka, Civil Aviation Authorities in Sri Lanka and Thailand, Royal Thai Embassy in Colombo, Ministry of Foreign Affairs in Thailand, IOM Thailand, Sri Lanka Association in Thailand, Thai-Sri Lanka Chamber of Commerce and all volunteers for supporting these Sri Lankans’ H.E. the Ambassador of Sri Lanka to Thailand

Press Release: http://slembbkk.com/assets/news/notice20200517_slembbkk.html

View Video: https://drive.google.com/